Algemene voorwaarden

  1. Algemene voorwaarden

1.1 Deze overeenkomst heeft betrekking op de door Schamper Fysiotherapie aangeboden diensten te weten: fysiotherapie.
1.2 Het behandelcontract van de onder 1.1. genoemde dienst is persoonsgebonden en zodanig niet overdraagbaar.
1.3 Schamper Fysiotherapie behoud het recht de te leveren dienst/diensten te beëindigen.
1.4 Schamper Fysiotherapie gaat soepel om met onderstaande algemene voorwaarden. Mocht Schamper Fysiotherapie een uitzondering maken op onderstaande voorwaarden met oog op bijv. klanttevredenheid of een uitzonderlijk geval, kunt u hier geen rechten aan ontlenen.

  1. Vergoedingen

2.1 De patiënt schakelt via Directe toegankelijkheid/huisarts/specialist de hulp in van één van onze diensten binnen Schamper Fysiotherapie. De patiënt is zelf verantwoordelijk voor de vergoeding hiervan, via verzekering of andere wijze.
2.2 Bij een chronische indicatie (volgens de lijst Borst), dient de cliënt een verwijzing te hebben van de huisarts en/of specialist. Hierbij dienen de eerste 20 behandelingen uit de cliënt zijn aanvullende verzekering vergoed te worden. Wanneer deze aanvullende verzekering niet toereikend is, dient de cliënt de behandelingen zelf te betalen.
2.3 Alleen indicaties uit de chronische lijst van Borst, kunnen een langduriger revalidatietrainings-traject aangaan dan 3 maanden, op vergoeding van de verzekeraar (zie wel voorwaarde 2.1 en 2.2). Heeft de cliënt geen indicatie uit de chronische lijst van Borst, dan is de maximale vergoeding voor het volgen van het revalidatietrainings-traject gesteld op 3 maanden, ondanks als de cliënt zijn polis mogelijk meer dekt. Hierna kan de cliënt de geleverde dienst in overleg met de therapeut op eigen kosten verlengen mits de therapeut hiermee instemt.
2.4 Behandelingen/diensten die niet door de verzekering worden vergoed, dienen voor het leveren van de behandeling/dienst te worden voldaan middels een bankoverschrijving of contante betaling.
2.5 Onze tarieven hangen in de praktijk, zijn opvraagbaar en staan vermeld op onze website: www.schamperfysiotherapie.nl
2.6 Zie verzuimregeling onder 4.1

  1. Facturatie / Betalingsvoorwaarden

3.1 Indien uw zorgverzekeraar geen contract heeft met Schamper Fysiotherapie zal er een facturatie aan u plaatsvinden.
3.2 Facturatie zal op de dag van de behandeling plaatsvinden.
3.2  Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
3.4 Het bedrag dient overgemaakt te worden op bankrekeningnummer IBAN: NL41INGB0007952409 ten name van Schamper Fysiotherapie te Zoetermeer. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.
3.5 Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.
3.6 De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen te voldoen aan Schamper Fysiotherapie.
3.7 Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van aanmaningsbrief een betaling van u hebben mogen ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.
3.8 Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.

  1. Verzuimtarief

4.1 Bij verhindering van de patiënt zijn afspraak, dient de patiënt dit tenminste 24 uur van tevoren door te geven. ‘s Avonds en in het weekend kan de patiënt dit doen door de voicemail in te spreken met zijn/haar naam en reden. Of een email te sturen naar afspraak@schamperfysiotherapie.nl. Bij niet tijdig afmelden wordt 70% van het tarief van het consult, aan de patiënt, in rekening gebracht. Dit geldt voor alle soorten afspraken en geleverde diensten van Schamper Fysiotherapie.

  1. Huisregels

5.1 Patiënt wordt verzocht altijd een handdoek mee te nemen naar een behandeling van Schamper Fysiotherapie.
5.2 Patiënt wordt verzocht bij aankomst zelfstandig plaats te nemen in de wachtruimte, mits hij/zij voortijdig aanwezig is.
5.3 Patiënt wordt verzocht ten alle tijden te kloppen bij de behandelkamer in verband met een eventuele behandeling die gaande kan zijn.
5.4 Patiënt dient zich bij de eerste afspraak te kunnen legitimeren door middel van paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsdocument.
5.5 Binnen de praktijk (wachtkamer en behandelruimte) mag niet worden gerookt.

  1. Verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid

6.1 Schamper Fysiotherapie is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging aan persoonlijke eigendommen die binnen het pand of op de parkeerplaats plaatsvindt.
6.2 Schamper Fysiotherapie is niet verantwoordelijk voor aandoeningen en/of klachten ontstaan in het verleden en welke niet door de cliënt vermeld zijn in de intake.
6.3 Het gebruik van de apparatuur, het volgen van een behandeling en/of -activiteiten van welke aard dan ook bij Schamper Fysiotherapie, is geheel voor eigen risico.
6.4 De patiënt is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Schamper Fysiotherapie, indien deze schade te wijten is aan opzet of nalatigheid van de patiënt. Of toerekenbare tekortkoming.
6.5 De cliënt wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Schamper Fysiotherapie en hiernaar te handelen.
6.6 Schamper Fysiotherapie is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen.

  1. Vertrouwelijkheid

Schamper Fysiotherapie heeft een wettelijk vastgelegde geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat alle uitgewisselde informatie vertrouwelijk zal worden behandeld.

  1. Klachtenregeling

Schamper fysiotherapie stelt alles in het werk om u zo goed mogelijk te behandelen. Heeft u toch een klacht over de behandeling, geef dit dan aan bij uw fysiotherapeut. Levert een persoonlijk gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. U kunt de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van de KNGF.

E-mail:info@schamperfysiotherapie.nl